உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான் மின்சாரக் கண்ணாUn Paer Solla Climax Song Minsara Kanna

Published by : RIS RR
உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான்
உள்ளம் உருக ஆசைதான்

உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான்
உள்ளம் உருக ஆசைதான்
உயிரில் கரைய ஆசைதான்
ஆசைதான் உன்மேல் ஆசைதான்

உன்தோள் சேர ஆசைதான்
உன்னில் வாழ ஆசைதான்
உனக்குள் நுழைய ஆசைதான்
உலகம் மறக்க ஆசைதான்
ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்றாய் ஆக ஆசைதான்.
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized defaultAudioLanguage