С праздником Ид-Аль-Фитр,пусть Аллах примет от нас и от вас!

Published by : Aminchik_mma
ДОНАТ
https://www.donationalerts.com/r/aminchik_mma
╭━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━╮
About me:
∎ Aminchik
∎ 16ʏᴇᴀʀꜱ ᴏʟᴅ
∎ ʀᴜꜱꜱɪᴀ
∎ ꜱᴘᴇᴀᴋ ʀᴜꜱꜱɪᴀɴ / ᴇɴɢʟɪꜱʜ

Hobby:
マ ɢᴀᴍᴇʀ
マ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴍᴀᴋᴇʀ

Links:
▱ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ: https://www.youtube.com/channel/UCdNNNei9eXV1h08FGrtxg4A?view_as=subscriber
▱ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ: https://www.instagram.com/aminchik_mma/?hl=ru
▱ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀ: Aminchik_mma#0308
╰━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━╯

╭━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━╮
ˢʸˢᵗᵉᵐ ˢᵖᵉᶜˢ
- ᴄᴘᴜ: Intel(R) Core(TM) i9-9900K
- ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ: ᴀꜱʀᴏᴄᴋ ꜰᴀᴛᴀʟ1ᴛʏ x370 ɢᴀᴍɪɴɢ x
- ᴄᴘᴜ: nzxt
- ɢᴘᴜ: ᴍꜱɪ ɢᴛx 1080 TI 11GB
- ᴍᴇᴍᴏʀʏ: ᴋɪɴɢꜱᴛᴏɴ ʜʏᴘᴇʀx ꜰᴜʀʏ ʙʟᴀᴄᴋ ꜱᴇʀɪᴇꜱ 16ɢʙ (2x8ɢʙ)
cached video