המערכת הפוליטית בישראל | סתיו שפיר

המערכת הפוליטית בישראל | סתיו שפיר

המערכת הפוליטית בישראל | שנים ראשונות; מבנה מוסדי; התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישראל
ערב דיון לכבוד ספרם של יצחק גל־נור ודנה בלאנדר
יום שני כד באדר א תשע"ד, 24 בפברואר 2014
דיון בהשתתפות:
י ו"ר: פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
והאוניברסיטה העברית בירושלים
ח"כ סתיו שפיר
הקשר בין שקיפות תקציבית לאמון הציבור במערכת הפוליטית
ד"ר חני לרנר, אוניברסיטת תל־אביב
כתיבת חוקה ודמוקרטיה בחברות משוסעות
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
הדמוקרטיה בישראל: הקבוע והמשתנה בפרספקטיבה של שבעה עשורים
מגיבים: ד"ר דנה בלאנדר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' יצחק גל־נור, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים

ספר זה הוא החיבור המקיף והעדכני ביותר על מערכות השלטון בישראל, והוא מגולל את התפתחותה של המערכת
הפוליטית מראשיתה ועד ימינו. פרקיו משלבים סקירה עובדתית עם ניתוח תהליכים פוליטיים ומשמעותם; מחברי הספר
אינם נרתעים מהצגת עמדות בסוגיות שנויות במחלוקת. בספר נדונות הסוגיות: המערכת הפוליטית בשנים הראשונות על
רקע המורשת של תקופת היישוב, והשאלות הפתוחות שנותרו לדורות הבאים; המוסדות (הכנסת, הממשלה, בתי המשפט,
הנשיאות, מנגנוני הניטור והשלטון המקומי) והמשבר בכושר ההיגוי וההנהגה; ההשתתפות הפוליטית בערוצים שונים
)בחירות, מפלגות, ארגונים חברתיים, תקשורת( והירידה באמון שאזרחי ישראל רוחשים לנבחריהם; והבעיות המרכזיות
המלוות את המערכת הפוליטית מאז הקמתה: ביטחון וגבולות, מעמדם של האזרחים הערבים, אי־השוויון הכלכלי
והפערים החברתיים, יחסי המדינה והדת. (הוצאת עם עובד, המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית ספיר).
קישור לאירוע באתר המכון: http://goo.gl/Nq2u6C
cached video