Nyanpasu Yabure Kabure(Original) | Non non biyori | Lyrics

Nyanpasu Yabure Kabure(Original) | Non non biyori | Lyrics

Share This Content
Nyanpasu Yabure Kabure | Non non biyori | Lyrics

anime : Non Non Biyori
chara : Renge Miyauchi
Nyanpasu (づ ̄ ³ ̄)づ

Lyrics:
Nyan Nyanpasu~
Yabure kabure no yabu isha ga take yabu
no naka e sutta kora sa yabu karabōni sutta kora sa
yaburetaraburetāmotte sutta kora sa


#nonnonbiyori​ #nyanpasu​ #yaburekabure​ #anime